Хищничеството спрямо яребиците

Врана, лисица, дива свиня и мишелов (shutterstock.com)
Врана, лисица, дива свиня и мишелов (shutterstock.com)

Яребиците са уязвими спрямо хищници на всички стадии от жизнения си цикъл. През размножителния сезон ненаблюдаваните яйца могат да бъдат взети от врани, плъхове, таралежи, котки и дивата свиня. Яйцата и мътещите женски същ о сапод угрозата на по-големи хищници, като лисици и борсук.След като се излюпят, пиленцата могат да станат жертва на същата група хищници.Малките с оперение и възрастните птици могат да станат жертва на лисици, ястреби

Над 50% от гнездата на яребицата могат да бъдат унищожени от хищници, въпреки че при ниска численост на хищниците загубите са около 15%. Годишно загиват 45-55% възрастни яребици (извън лова), предимно от хищници. Значимостта на хищничеството като фактор, регулиращ числеността на яребицата, беще експериментално демонстрирана в ланшафтен аспект в Англия. Законно бяха отстранени типичните хищници. След три години числеността на яребиците след размножителния процес беше 3.5 пъти по-висока, а пролетната - 2.5 пъти по-висока, където хищниците бяха отстранени, в сравнение с неотстранените. Във Франция голямо екологично проучване уустанови, че пролетната численост на яребиците и стойностите за растеж на популациите са отрицателно свързани с числеността на блатара. В Полша 14-годишно проучване свърза намалените успеваемост на гнезденето и оцеляемост на възрастните главно с увеличения брой хищници, особено лисици.

Предотвратяване на хищничеството

Ято яребици, лесно видими в снега (© Markus Jenny)
Ято яребици, лесно видими в снега (© Markus Jenny)

За защита срещу хищници ярибиците разчитат на защитната си окраска, бдителността си (поддържана извън размножителния период чрез съжителство във фамилни групи) и наличието на растителна покривка като прикритие. В модерното земеделие тази растителност може да е проблем, особено след прибиране на реколтата, когато остават малко растения, както и в снега. Основно изискване при стопанисването на яребиците следователно е целогодишно да се осигури достатъчно растително прикритие. Яребиците трябва да имат достатъчно достъп, да се придвижват лесно и да са защитени от хищници на земята и от въздуха. Растенията може да са по продължение на живия плет, постоянни растителни ивици, нарочно посято растително прикритие или презимували стърнища. Трябва да са далече от дървета или гори, които привличат хищници и близо до хранителните райони на яребицата.

Контрол на хищниците

Когато числеността на хищниците е ниска, среща с тях може да достави удоволствие на всеки, без вероятност за голямо въздействие върху яребиците (освен в ранния стадий на възстановяване, когато всяка загуба е значителна). Когато числеността на хищника е умерена, значимостта му ще зависи от целите на възстановяването. Ако целим да виждаме яребици отвреме навреме или да се изземва малък брой за соколарството (в успешен ден ловът може да включи само една бройка), тогава може да е без значение дали хищници изяждат голяма част от люпилото. Ако обаче, главната мотивация е достатъчно численост, чрез поддържане на местообитанието и зимно подхранване, проблем може да бъде и умерено ниво на хищничество. При висока численост на хищника стопанисването на местообитанието е недостатъчно за оцеляването на яребиците и е необходимо да отстраняваме хищниците.

В Европа, от страна към страна, варират хищниците, които могат да бъдат контролирани, както и разрешените за това методи. Работата по отстраняване на отделни хищници е голямо задължение във времето, а следоватеелно, и пари, когато се ангажира работна ръка. Социалните аспекти относно контрола на хищниците, заетостта и ползите от контлрола спрямо други видове също могат да се различават в отделните страни.

В Интернет

Вашият национален Perdix сайт ще Ви предостави информация относно контрола.спрямо хищниците, за да се намали влиянието им върху яребиците.