Restaurering

Dyre og plantesamfund består af individer der er vokset op og som sidenhen dør. Sunde bestande indeholder tilstrækkelig mange ynglende par, efter bortgang af voksne fugle og tab af yngel, til at opretholde en bestand der løbende fornyer sig selv. Hvis de yngler hurtigt, ligesom plantet og dyr der producerer mange frø og æg hvert år, kan bestanden vokse hurtigt hvis der er rigelig føde året rundt. Bestanden kan også tåle en betydelig bæredygtig høst af enten mennesker eller ved prædation eller ved tab af kyllinger som følge af dårligt vejr.

Ikke desto mindre kan landbrugsområder der bliver forvaltet udelukkende til fødevareproduktion på nogle tider af året være ude af stand til at levere ettilstrækkeligt fødegrundlag endsige tilstrækkelig dækning for jagende prædatorer. Fragmenterede landområder som forbliver brugbare for agerhøns kan ende op med at producere så få individer, at det bliver umuligt for dem at rekolonialisere de omkringliggende områder der lider under midlertidig uholdbare tab til prædatorer, vejrlig og forurening. Mangel på forbindelse imellem sådanne områder stopper spredningen. Bestanden uddør over så store områder at det bliver nødvendigt med en decideret genopretningplan.

Udsætning af dyr og plantning af planter som supplement til en faldende vild forekomst, eller på arealer hvor de tidligere har været (reintroduktion) er blevet en populær bevaringsmetode for at ophjælpe lokalt uddøde arter. Det virker særlig godt for arter der yngler hurtigt, hvis områderne er plejet udfra deres biotopkrav. En sådan genskabelse kræver dog omhyggelig planlægning for ikke at blive tidsspilde eller i værste fald skadelig for miljøet.

Minimer risici

Agerhøns klare sig godt i områder med afgrøder, dækning og vilde blomster som understøtter de insekter der er livsvigtige for deres kyllinger. Udkigsposter for rovfugle er ikke nyttige (© V Šegrt)
Agerhøns klare sig godt i områder med afgrøder, dækning og vilde blomster som understøtter de insekter der er livsvigtige for deres kyllinger. Udkigsposter for rovfugle er ikke nyttige (© V Šegrt)

Tid, penge og gode intentioner kan være spildt i forsøget på at genskabe en art i et område hvor dens grundlæggende livsbetingelser ikke er til stede. Dyr og planter har behov for tre ting for at understøtte dem. Noget at leve af, passende vejrforhold og beskyttelse imod sygdom og predation. Disse tre ting kan interagere med hinanden. Planter kræver jord med passende næring for at gro, selvom kunstig gødning giver mulighed for at komme ekstra godt igang. Dyr og fugle har et behov for at en habitat der tilbyder dem både føde og god dækning for predation selvom predatorkontrol er særdeles vigtigt i de tidlige stadier af en reintroduktion. Er du istand til at yde den særlige indsats det kræver at udføre denne forvaltning?

Bestanden må være sund og genetisk tilpasset (© Markus Jenny)
Bestanden må være sund og genetisk tilpasset (© Markus Jenny)
 
 
 

Skader fra genskabelse eller reintroduktion kan optræde hvis de individer der anvendes er genetisk uegnede eller sygdomsbærende hvilket udgør en fare for de allerede tilstedeværende individer. Hvis betingelserne er blevet anderledes siden en art forsvandt kan en reintroduktion endda føre til, at arten kan blive en plage. Det er også nødvendigt at udvise forsigtighed med hensyn til at tage for mange individer fra en donorbestand til reintroduktion andre steder. Hvis den bestand der reintruduvceres er fremskaffet ved opdræt for at forøge antallet, skal man sikre sig at der ikke sker en utilsigtet spredning af sygdom eller at den genetiske diversitet ikke reduceres.

IUCN retningslinier

I et forsøg på at skabe lidt orden i det der kunne se ud som rent kaos, har IUCN (International Union for the Conservation of Nature) opstillet et sæt retningslinier "Guidelines for Reintroduction and other Conservations Tranlocations" i 1995, senest revideret i 2013. Da disse retningslinier er ret komplicerede og ikke oversat til alle sprog, blev der udarbejdet et mere simpelt beslutnings værktøj. Dette var specielt til det formål at kunne hjælpe lokalbefolkninger med at bevare planter og dyr ved at flytte dem over kortere afstande.

Nu er et godt tidspunkt at læse siden med Revitalisering af habitater. Du vil derefter være klar til at besøge de andre link som du finder efterfølgende.

På web`en

Denne side er vigtig uanset om du ønsker at genoprette agerhønsebestande, eller hvis du blot ønsker at se hvor meget habitat for vilde blomster og insekter (specielt bier og sommerfugle) du kan genoprette i din have, på din gård eller område som helhed.

Hvis du også har læst siden om revitalisering af habitater, og føler dig komfortalbel med enhver restaurering af habitater kan opnås gennem lokale bevarelses projekter, kan de to links nedenunder også være nyttige for dig at læse.

En vellykket genoprettelse af enhver art gennem udsætning er en alvorlig affære. Enhver genindførelse, eller udsætningsprogram for agerhøns skal styres af dette dokument sammen med:

At reetablere agerhønen er en arbejdskrævende, langsommelig og dyr proces med meget ringe garanti for succes hvis alle retningslinier ikke efterleves omhyggeligt.